Vedtægter


Bording Gymnastikforenings vedtægter

1.

Foreningens navn er: Bording Gymnastikforening.
Stiftet: November 1964.
Hjemsted: Bordinghallen, Ikast-Brande kommune.

2.

Foreningens form.l er at samle egnens beboere til gymnastik og anden sund breddeidr.t.

3.

Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland.

4.

Som medlem kan optages enhver i Bording og omegn. Såvel aktive som passive betaler et, af bestyrelsen fastsat, kontingent. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på generalforsamling.

5.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes én gang årligt i marts eller april måned og bekendtgøres senest 14 dage i forvejen. Bekendtgørelsen skal indeholde dagsorden. Det reviderede regnskab skal fremlægges. Forslag til vedtægtsændringer samt andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

På den ordinære generalforsamling behandles flg.

  • Valg af dirigent og stemmetæller.
  • Aflæggelse af beretning.
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  • Valg til Bording Hallens bestyrelse.
  • Det kommende år.
  • Eventuelt.

6.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet påtegnes af 2 revisorer forud for generalforsamlingen.

7.

Vedtægtsændringer kan kun foretages ved skriftlig afstemning og når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Det samme gælder ved evt. anke fra udelukket medlem.

8.

Alle medlemmer over 15 år og forældre til medlemmer under 15 år er valgbare og har stemmeret. Ingen kan nægte at modtage valg, heller ikke ikke-fremmødte medlemmer.

9.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 2 i lige år og 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og har ret til at nedsætte udvalg, evt. enkeltpersoner, uden for bestyrelsen til at varetage særlige opgaver. Bestyrelsen skal til enhver tid være underrettet om de udvalgtes arbejde.

10.

Bestyrelsen vælges ved almindeligt flertal og de to efterfølgende er suppleanter. To revisorer vælges på generalforsamlingen skiftevis for 2 år.

11.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Den kan først finde sted 3 uger efter begæringen herom og varsles 14 dage i forvejen. Afholdes efter samme regler som ordinær.

12.

Bestyrelsen har pligt til at føre forhandlingsprotokol og medlemsliste. Protokollen godkendes/underskrives af bestyrelsen.

13.

Bestyrelsen har ansvar for at redskaberne er i forsvarlig stand. Ved udlån underskrives kontrakt.

14.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasseren. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af flertallet af bestyrelsen.

15.

Foreningens opløsning

Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages.

Stk. 2. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnps, men med under halvdelen af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

16.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomi. Bestyrelsen og medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

17.

Ophører foreningen at eksistere bestemmes fordelingen af formuen og redskaberne på den sidste afholdte generalforsamling i samarbejde med DGI midtjylland og/eller folkeoplysningsudvalget i Ikast-Brande kommune.