Vedtægter

Vedtægter for Bording Gymnastikforening.
1.
Foreningens navn er: Bording Gymnastikforening
Stiftet: November 1964.
Hjemsted: Bording Hallen, Ikast-Brande kommune.

2.
Foreningens formål er at samle egnens beboere til gymnastik og anden sund breddeidræt.

3.
Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland.

4.
Som medlem kan optages enhver i Bording og omegn. Såvel aktive som passive betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det er udlukkede medlem kan anke kendelsen på generalforsamling.

5.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes én gang årligt i marts eller april måned og bekendtgøres senes 14 dage i forvejen. Bekendtgørelsen skal indeholde dagsorden. Det reviderede regnskab skal fremlægges. Forslag til vedtægtsændringer samt andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
7. Valg til Bording hallens bestyrelse.
8. Det kommende år.
9. Eventuelt.

6.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet påtegnes af 2 revisorer forud for generalforsamlingen.

7.
Vedtægtsændringer kan kun foretages med skriftlig afstemning og når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Det samme gælder ved evt. anke af udelukket medlem.

8.
Alle medlemmer over 15 år og forældre til medlemmer under 15 år er valgbar og har stemmeret. Ingen kan nægte at modtage valg, heller ikke ikke-fremmødte medlemmer.

9.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 2 i ligeår og 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og har ret til at nedsætte udvalg, evt. enkeltpersoner udenfor bestyrelsen til at varetage særlige opgaver. Bestyrelsen skal til enhver tid være underrettet om de udvalgtes arbejde.

10.
Bestyrelsen vælges ved almindeligt flertal og de to efterfølgende er suppleanter. To revisorer vælges på generalforsamlingen skiftevis for 2 år.